KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Nabór do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze  Powiatu Wągrowieckiego w 2020 roku” oraz ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze  Powiatu Wągrowieckiego w 2020 roku”  ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.), w skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.

Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny formalnej i merytorycznej poszczególnych ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu konkursowym, przyznanie punktów oraz wskazanie proponowanej oferty.

W związku z powyższym organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność na terenie bądź na rzecz Powiatu Wągrowieckiego, mogą wskazywać kandydatów do Komisji Konkursowej za pomocą formularza załączonego do niniejszego komunikatu.

Kandydat na członka Komisji Konkursowej powinien spełniać następujące kryteria:

* posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw publicznych,

* posiadać nieposzlakowaną opinię,

* wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków Komisji Konkursowej oraz do przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotację.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

Formularze zgłoszeniowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2019r. osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zdrowia (pok. nr 15) lub drogą pocztową na adres:

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia

ul. Kościuszki 15

62-100 Wągrowiec

Zeskanowany formularz można przesłać również pocztą elektroniczną na adres Wydziału oz@wagrowiec.pl  mailto:oz@wagrowiec.pl  (należy wówczas niezwłocznie dostarczyć oryginał dokumentu do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia).

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia po przygotowaniu listy kandydatów i po uzgodnieniu  z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach Komisji Konkursowej, przedstawi ją Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. Zarząd spośród nich wybierze dwie kandydatury, które wejdą w skład Komisji Konkursowej.

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia

« wstecz

[obiekt mapy]

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680500
fax. 67 2627888