KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SPRAWIE TZW. „MAŁYCH GRANTÓW” 2020

Uwaga!!! Od 1 marca 2019 roku obowiązuje nowy wzór oferty  zgodny z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 r.

Przypominamy, że art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688 ze zm.) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy ubieganie się o środki finansowe w trybie pozakonkursowym tzw. „małych grantów”.

Na podstawie oferty złożonej przez uprawniony podmiot, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uznając celowość tego zadania, może zlecić wykonanie zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, przy spełnieniu przez uprawniony podmiot łącznie następujących warunków:                                                

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;
 2. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
 3. łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu
  w art.3 ust. 3, w trybie pozakonkursowym tzw. ,,małych grantów” nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł w danym roku kalendarzowym;
 4. ofertę należy złożyć według wzoru zgodnego z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu
  do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018 r.

Wysokość środków planowanych na realizację „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2020r.” w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe granty”) wynosi 30.000 zł.

Przydatne informacje:

 • Zaleca się, aby oferta była wypełniona komputerowo. W przypadku ręcznego wypełniania, ofertę należy uzupełnić w sposób czytelny drukowanymi literami.
 • W przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym
  do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu
  z innego rejestru lub ewidencji.
 • W przypadku gdy wyciąg z innego rejestru lub ewidencji, o którym mowa powyżej
  nie zawiera informacji o sposobie i/lub osobie/ach (nazwisko/a i funkcja/e) upoważnionej/ych
  do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy załączyć inny dokument (np. statut, uchwała itp.) lub stosowane pełnomocnictwo.

Szczegółowy tryb postępowania dotyczący zasad rozpatrywania i wyboru oferty oraz zawierania umów określa art. 19a ustawy. Informacje i pytania dotyczące „małych grantów” można uzyskać osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wągrowcu lub telefonicznie pod nr tel. (67) 26 80 558.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, kod pocztowy 62-100, e-mail: powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 2680500. Przedstawiciel administratora danych: Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Starosta Wągrowiecki Pan Tomasz Kranc, ul. Kościuszki 15, kod pocztowy 62-100, e-mail: powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 2680500. Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Beata Lewandowska e-mail: iodo@iodopila.pl. Więcej na www.bipwagrowiec.pl.

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia

  [treść archiwalna]

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88