XXIII sesja VI kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego

W środę 28 października, w trybie zdalnym, odbyła się XXIII sesja VI kadencji Rady Powiatu Wągrowieckiego.

Radni m. in. podjęli uchwałę w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”, czy uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok. Dzięki zmianom w budżecie rada zabezpieczyła środki na przebudowe ulicy Antoniewskiej w Skokach. Zgoda radnych na takie rozwiązanie pozwoli na ogłoszenie przetargu już na początku listopada br.   

Dla przypomnienia, Powiat Wągrowiecki otrzymał informację od Wojewody Wielkopolskiego o możliwości uzyskania dofinansowania na zadanie pn.: "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna". Warunkiem otrzymania wsparcia jest jego rozpoczęcie jeszcze w tym roku. Powiat o środki z Funduszu Dróg Samorządowych ubiegał się już kilkakrotnie. Okazuje się, że w wyniku oszczędności w funduszu, zadanie dotyczące ul. Antoniewskiej zostało przeniesione z listy zadań rezerwowych do tych do realizacji. Całkowita kwota zadania wynosi 8,1 mln zł. Dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych wynosić ma 4,4 mln zł. 

Radni przyjeli również informację Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska o stanie środowiska naturalnego w Powiecie Wągrowieckim, a także informację o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020, które podsumowali dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki. 

Wszyscy dyrektorzy placówek oświatowych zwracali uwagę, że miniony rok szkolny był rokiem wyjątkowym i trudnym. Pierwszym z zadań było przeprowadzenie rekrutacji oraz zaplanowanie nauki w klasach pierwszych zarówno dla absolwentów ośmioletnich szkół podstawowych, oraz trzyletnich gimnazjów, którzy w klasach pierwszych realizują różne podstawy programowe. Następnie, z powodu ogólnoświatowej pandemii koronawirusa ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzano przepisy i rozwiązania które miały znaczący wpływ na przeorganizowanie systemu szkolnictwa. Aby zapewnić dzieciom i młodzieży możliwość uczestnictwa w zajęciach prowadzonych na odległość, Zarząd Powiatu upoważnił dyrektorów szkół i placówek do zawierania umów użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia zajęć. W ramach programu „Zdalna szkoła” realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji i Centrum Projektów Polska Cyfrowa pozyskano 40 laptopów, które następnie przekazano dyrektorom placówek dla potrzebujących uczniów (również dzieci w rodzinach zastępczych zostały wyposażone w nowe laptopy ze środków pochodzących ze środków zewnętrznych).

Dla przypomnienia: w roku szkolnym 2019/2020 do szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki do 143 oddziałów uczęszczało 3101 uczniów, wśród nich byli także uczniowie z powiatów chodzieskiego, żnińskiego, obornickiego, poznańskiego, wałeckiego. Pracowało w pełnym wymiarze czasu 330 nauczycieli i wychowawców, w tym 165 dyplomowanych, 94 mianowanych, 59 kontraktowych, 10 nauczycieli stażystów i 2 bez stopnia awansu.

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88