Powiat Wągrowiecki

Menu

Treść

Nabór wniosków w 2018r. na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

ZARZĄD POWIATU WĄGROWIECKIEGO na  podstawie art. 77 i 81 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.) oraz uchwały Nr XV/88/2007  Rady Powiatu Wągrowieckiego z z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2008 r., Nr 8, poz. 204 ze zm.) ogłasza nabór wniosków w roku 2018 na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w zakresie:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie
w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych
albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej
dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie
to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien
i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

17) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej
i odgromowej.

I. WYMOGI FORMALNE:
1. Z budżetu powiatu wągrowieckiego mogą być udzielane dotacje celowe
na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze powiatu wągrowieckiego, jeżeli:

a) obiekt znajduje się w złym stanie technicznym;

b) obiekt posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe.

2. Dotacja może być udzielona każdemu kto jest właścicielem bądź posiada tytuł prawny do władania zabytkiem.

3. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego  terminu lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

4. Termin i szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną zawarte w umowie podpisanej z wybranym oferentem. 

5. Wniosek powinien dotyczyć prac lub robót, których wykonanie planuje się w 2018 roku.

II WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU:

 1. decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;
 2. dokument potwierdzający tytuł władania zabytkiem;
 3. harmonogram oraz kosztorys (obydwa dokumenty uzgodnione
  z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w formie pisemnej) przewidywanych do wykonania prac lub robót.
 4. pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu
  na przeprowadzenie prac lub robót oraz projekt i pozwolenie
  na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym; 
 5. informacja o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych do innych organów;
 6. wykaz prac i robót już wykonanych w okresie roku przed dniem złożenia wniosku;
 7. w przypadku jednostek organizacyjnych wypis z właściwego rejestru albo ewidencji;

Formularze wniosków oraz dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu, pok. 213, tel. (067) 26 80 550 / 26 80 551.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, pok. nr 13 w ZAMKNIĘTEJ KOPERCIE z napisem „DOTACJA NA ZABYTKI”, w terminie do dnia 19 stycznia 2018 roku.

 

« wstecz

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Newsletter

Stopka

Projekt i wykonanie: extranet

Licencja: CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.