Powiat Wągrowiecki

Menu

Treść

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Starosta Wągrowiecki

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2018, poz. 121 ze zmianami) przekazuje do publicznej wiadomości

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

Miejscowość

(obręb ewidencyjny)

Adres nieruchomości

Numer działki

Powierzchnia działki

Nr księgi wieczystej

Cena sprzedaży

Wągrowiec

62-100 Wągrowiec    ul. Nad Nielbą

2111

0,0600 ha

PO1B/00063456/0

14.180,00 zł

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana, kształt regularny, prostokątny, ukształtowanie terenu płaskie ze spadkiem na zapleczu nieruchomości, urządzenia infrastruktury technicznej - uzbrojenie wyłącznie drogi ul. Nad Nielbą – w sieć: wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazową i telefoniczną, działka nie uzbrojona w przyłącza,  teren działki w części ogrodzony ogrodzeniem z parkanu drewnianego na słupkach stalowych z bramą.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: teren działki nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wągrowca podstawowa struktura przestrzenna: Z – Zachowanie stanu (tereny zainwestowane), podstawowe przeznaczenie wyodrębnionych obszarów: m – teren zabudowy mieszkaniowej, ochrona krajobrazu. Obecnie działka wykorzystywana w celach ogrodniczych, na działce znajdują się drzewa owocowe. Dla działki została wydana dnia 16 grudnia 2016 roku, za numerem TI-APP.6730.62.2016 decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Wysokość stawki procentowej opłat z tytułu użytkowania wieczystego i termin wnoszenia opłat:  teren państwowy oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 05 grudnia 2089 roku, stawka obliczania opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego -  1%, termin wnoszenia opłat:  31 marca każdego roku.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1/ i pkt 2/ ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, a informacja o jego wywieszeniu została opublikowana w „Głosie Wągrowieckim” z dnia 13 czerwca 2018 roku. Ponadto treść wykazu przekazano wojewodzie (zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami) oraz zamieszczono na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej BIP Starostwa Powiatowego w zakładce „Aktualności”.

Sprawę prowadzi i informacji w sprawie udziela Magdalena Piekutowska – podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kościuszki 15 pokój nr 3 (telefon numer: 67 26-80-542).

« wstecz

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Newsletter

Stopka

Projekt i wykonanie: extranet

Licencja: CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.