Powiat Wągrowiecki

Menu

Treść

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE WĄGROWIECKIM W 2018 ROKU

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub

-wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma  w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

- podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

- z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

- związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej:

- której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia

(wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia).

- która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1832) (wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny)

- która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386) (wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia)

- która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203 oraz z 2017r. poz 60) (wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego)

- która nie ukończyła 26 lat (wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość)

- która ukończyła 65 lat (wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość)

- która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty (wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie)

- która jest w ciąży (wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę)

Od 2 stycznia 2016 r. mieszkańcom powiatu będzie udzielana darmowa pomoc prawna. W siedmiu gminach: Wągrowiec, gm. Wągrowiec, Skoki,  Damasławek, Gołańcz dwa razy, a w gminach Mieścisko i Wapno raz w tygodniu dyżurować będą radcy prawni i adwokaci. W samym Wągrowcu dyżury będą pełnione 5 dni w tygodniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Nieodpłatną pomoc prawną otrzyma osoba, która:

 • w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających zwrócenie się o jej udzielenie, ma przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
 • posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • jest kombatantem lub ofiarą represji wojennych i powojennych,
 • jest weteranem lub weteranem poszkodowanym;
 • nie ukończyła 26 roku życia;
 • ukończyła 65 lat;
 • jest w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Oznacza to, że z nieodpłatnej pomocy prawnej będą mogły skorzystać głównie osoby, których sytuację majątkową i rodziną zweryfikowały organy pomocy społecznej. Przewidziano jednak odstępstwa od tej zasady. Bezpłatną pomoc prawną otrzymają także osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji, np. ofiary przemocy w rodzinie. Zdarza się często, że osoby takie, choć formalnie dobrze sytuowane, w kryzysowych momentach życia nie dysponują środkami np. na zaangażowanie adwokata. W związku z tym projektowana ustawa nie zawęża kręgu osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej jedynie do tych, którzy spełniają kryterium majątkowe.

 

Od 2 stycznia 2016 r. mieszkańcom powiatu będzie udzielana darmowa pomoc prawna. W siedmiu gminach: Wągrowiec, gm. Wągrowiec, Skoki,  Damasławek, Gołańcz dwa razy, a w gminach Mieścisko i Wapno raz w tygodniu dyżurować będą radcy prawni i adwokaci. W samym Wągrowcu dyżury będą pełnione 5 dni w tygodniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Nieodpłatną pomoc prawną otrzyma osoba, która:

 • w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających zwrócenie się o jej udzielenie, ma przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
 • posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • jest kombatantem lub ofiarą represji wojennych i powojennych,
 • jest weteranem lub weteranem poszkodowanym;
 • nie ukończyła 26 roku życia;
 • ukończyła 65 lat;
 • jest w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Oznacza to, że z nieodpłatnej pomocy prawnej będą mogły skorzystać głównie osoby, których sytuację majątkową i rodziną zweryfikowały organy pomocy społecznej. Przewidziano jednak odstępstwa od tej zasady. Bezpłatną pomoc prawną otrzymają także osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji, np. ofiary przemocy w rodzinie. Zdarza się często, że osoby takie, choć formalnie dobrze sytuowane, w kryzysowych momentach życia nie dysponują środkami np. na zaangażowanie adwokata. W związku z tym projektowana ustawa nie zawęża kręgu osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej jedynie do tych, którzy spełniają kryterium majątkowe.

 

Od 2 stycznia 2016 r. mieszkańcom powiatu udzielana jest darmowa pomoc prawna. W siedmiu gminach: Wągrowiec, gm. Wągrowiec, Skoki,  Damasławek, Gołańcz dwa razy, a w gminach Mieścisko i Wapno raz w tygodniu dyżurować będą radcy prawni i adwokaci. W samym Wągrowcu dyżury będą pełnione 5 dni w tygodniu w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.
Nieodpłatną pomoc prawną otrzyma osoba, która:

 • w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających zwrócenie się o jej udzielenie, ma przyznane świadczenie z pomocy społecznej,
 • posiada ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • jest kombatantem lub ofiarą represji wojennych i powojennych,
 • jest weteranem lub weteranem poszkodowanym;
 • nie ukończyła 26 roku życia;
 • ukończyła 65 lat;
 • jest w trudnej sytuacji z powodu wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej.

Oznacza to, że z nieodpłatnej pomocy prawnej będą mogły skorzystać głównie osoby, których sytuację majątkową i rodziną zweryfikowały organy pomocy społecznej. Przewidziano jednak odstępstwa od tej zasady. Bezpłatną pomoc prawną otrzymają także osoby znajdujące się w szczególnej sytuacji, np. ofiary przemocy w rodzinie. Zdarza się często, że osoby takie, choć formalnie dobrze sytuowane, w kryzysowych momentach życia nie dysponują środkami np. na zaangażowanie adwokata. W związku z tym projektowana ustawa nie zawęża kręgu osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej jedynie do tych, którzy spełniają kryterium majątkowe.

 

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Newsletter

Stopka

Projekt i wykonanie: extranet

Licencja: CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.