Powiat Wągrowiecki

Menu

Treść

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Wągrowieckiego

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego

na podstawie art. 38 i art. 40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zmianami) w związku z art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 05.06.1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U z 2016 roku, poz. 814 z późn. zmianami)  oraz § 3 ust.1, § 6 ust. 1 i 7 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn. zmianami)

ogłasza

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 1239, o powierzchni 16.1994 ha (w tym: RIVa, o powierzchni 12.1301 ha i RV, o powierzchni 4.0693 ha), stanowiącej własność Powiatu Wągrowieckiego, położonej w Gołańczy, przy ulicy Walki Młodych, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wągrowcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych pod oznaczeniem: Kw. numer PO1B/00039623/5.

Nieruchomość zostaje wydzierżawiona na cele rolnicze.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres od dnia 15 listopada 2017 roku do dnia 30 września 2020 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr 610/2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 14 września 2017 roku cena wywoławcza za cały czas trwania dzierżawy została ustalona na kwotę 50.000,00,- zł.

Czynsz dzierżawny ustalony w przetargu płatny będzie w trzech równych ratach rocznych, w następujących terminach: I rata – najpóźniej do dnia 14 listopada 2018 roku, II rata – najpóźniej w terminie do dnia 14 listopada 2019 roku oraz III rata – najpóźniej do dnia  14 sierpnia 2020 roku.

Przetarg odbędzie się dnia 15 listopada 2017 roku o godzinie 1000 w sali 110

w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, przy ulicy Kościuszki numer 15.

Warunki uczestnictwa w przetargu:

  1. wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 5.000,00,- zł.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu do dnia 10 listopada 2017 roku (liczy się data wpływu na konto) na rachunek bankowy:

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Powszechna Kasa Oszczędności

Bank Polski Spółka Akcyjna

nr 86 1020 4027 0000 1902 1361 6174  

  1. terminowe wywiązywanie się wobec Powiatu Wągrowieckiego ze zobowiązań z tytułu czynszów dzierżawnych w latach poprzednich.

Uczestnicy przetargu przed otwarciem przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód osobisty, a przedstawiciele osób prawnych obowiązani są do przedłożenia umocowania do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz tych osób.

W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego. W pozostałych przypadkach wadium zostanie zwrócone wpłacającym w terminie do 3 (trzech) dni, licząc od zakończenia przetargu.

Osobie, która wygrała przetarg, a nie przystąpi do zawarcia umowy dzierżawy, organizator przetargu nie zwróci wpłaconego wadium.

Ogłoszenie o przetargu podane zostało do publicznej wiadomości poprzez:

  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, przy ulicy Kościuszki numer 15, w terminach od dnia 13 października 2017 roku, do dnia  13 listopada 2017 roku,
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz, przy ulicy ul. dr. Piotra Kowalika 2,
  • publikację na stronach internetowych Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, w Biuletynie Informacji Publicznej,  
  • ogłoszenie w prasie lokalnej - w „Tygodniku Wągrowieckim” w wydaniu z dnia 13 października 2017 roku.

Przystąpienie do przetargu  oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości oraz, że przyjmuje on warunki przetargu bez zastrzeżeń.

Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu z ważnych powodów – zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

* * *

      Informacji w sprawie przetargu udziela Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ulica Kościuszki 15, pokój nr 3 (telefon: 0 67 26-80-542).

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka:

Newsletter

Zapisz się do newslettera

Newsletter

Stopka

Projekt i wykonanie: extranet

Licencja: CC BY 3.0

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.