NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I MEDIACJA W 2021 R.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE  I MEDIACJA W KAŻDEJ GMINIE POWIATU WĄGROWIECKIEGO W 2021 ROKU

Komunikat o zmianach w działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu wągrowieckiego.

W związku z nadal rozprzestrzeniającym się zagrożeniem związanym z COVID – 19 (koronawirus) oraz w celu zapobiegania i przeciwdziałania zarażeniu jak również zapewnieniu bezpieczeństwa wykonawcom i osobom korzystającym z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego Starosta Wągrowiecki tymczasowo zawiesza udzielanie osobiście porad prawnych w Punktach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Wągrowieckiego do dnia 31 stycznia 2021 roku z możliwością przedłużenia.

W tym okresie można korzystać z porad nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sposób zdalny, wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość tj. za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy:

  • zadzwonić pod numer telefonu: 665 300 445 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00) albo

Anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim można przekazać:

  • pod numerem telefonu: 665 300 445 ;
  • na adres e-mail: oz@wagrowiec.pl;
  • lub listownie na adres:

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu
Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

Komunikat - zmiana numeru telefonu NPP

Informujemy, iż od dnia 11 stycznia 2021 roku ulegnie zmianie numer telefonu, pod którym można dokonywać rejestracji na usługę nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Wągrowieckiego.

Zapisy dokonywać będzie można pod numerem telefonu665 300 445 dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.                                                                  

KOMUNIKAT dotyczący punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wągrowieckiego

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019r. poz. 294 oraz z 2020r. poz. 875) nieodpłatna pomoc prawna od dnia 16 maja 2020r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail).

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz komunikatu Ministerstwa Sprawiedliwości od dnia 18 marca 2020r. do dnia odwołania zawieszona została na terenie Powiatu Wągrowieckiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej.

Osoby, które chcą uzyskać pomoc prawną mogą ją otrzymać wyłącznie drogą środków komunikacji na odległość (m. in. telefon, mail).

W takim celu należy przesłać na adres: oz@wagrowiec.pl skan podpisanego oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania pomocy oraz klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.

Wzór oświadczenia z wnioskiem o potrzebie uzyskania porady prawnej na odległość w załącznikach.

Nieodpłatna pomoc prawna i mediacja jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez Powiat Wągrowiecki w porozumieniu z Gminami: Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Skoki, Wapno, Miasto i Gmina Wągrowiec.

W ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji w powiecie wągrowieckim funkcjonują trzy Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

* w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej nr 1 porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni na podstawie umów zawartych z Powiatem Wągrowieckim,

* prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej nr 2 i nr 3 Powiat zlecił organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. W 2020 roku Powiat powierzył prowadzenie punktów Stowarzyszeniu Ziemia Gnieźnieńska.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej świadczą dyżury 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

* poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

* wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

* sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

* sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

* nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać?

Uprawniona do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji jest każda osoba fizyczna, która złoży  oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie należy złożyć osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Forma zapisu

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod nr tel. 67 26 80 558 lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek od godziny 8.00 do 16.00, wtorek – piątek od godziny 7.30 do 15.30).

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa oraz harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wągrowieckiego znajdują się:

* na stronie Powiatu https://www.wagrowiec.pl/582,nieodplatna-pomoc-prawna-i-mediacja

* w Biuletynie Informacji Publicznej https://www.bip.wagrowiec.pl/633,wykaz-punktow-nieodplatnej-pomocy-prawnej-i-mediacji-w-2020-r

* na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.

    [treść archiwalna]

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88