Rządowy Program Odbudowy Zabytków

1. Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy.

Kwota dofinansowania: 931.000,00 zł
Wkład własny: 19.000,00 zł
Wartość inwestycji: 950.000,00 zł

W ramach inwestycji planowane są następujące prace w pałacu: dachowe prace rozbiórkowe, wykonanie nowej konstrukcji i pokrycia dachu, obróbki blacharskie, elewacja (wzmocnienie strukturalne podłoża, tynkowanie, roboty wykończeniowe elementów sztukatorskich, prace malarskie, roboty przygotowawcze i towarzyszące), wymiana stopni schodowych i pokrycia stropu, wzmocnienie strukturalne podłoża, izolacja przeciwwilgociowa; w kaplicy pałacu: prace rozbiórkowe, wykonanie posadzki z wykładziny PVC, roboty malarskie, wymiana stolarki drzwiowej. 
Zaplanowane prace są niezbędne do zachowania zabytkowego charakteru pałacu, zwiększenia komfortu pobytu mieszkańców DPS, zapewnienia dostępu do potrzeb religijnych i duchowych.

2. Remont wewnętrznych ścian świątyni kościoła parafialnego p.w. św. Mikołaja Biskupa w Srebrnej Górze.

Kwota dofinansowania: 49.000,00 zł
Wkład własny: 1.000,00 zł
Wartość inwestycji: 50.000,00 zł

Zakres zadania obejmować będzie przede wszystkim: montaż rusztowań, osłonięcie wszystkich sprzętów i wyposażenia świątyni, usunięcie nieodpowiednich napraw, łat lub zdezintegrowanych fragmentów wyprawy tynkarskiej, usunięcie nawarstwień, wzmocnienie strukturalne podłoża, podklejenie rozwarstwień tynków, naprawa pęknięć, uzupełnienie ubytków zaprawy, oczyszczenie sklepienia prezbiterium, dwukrotne malowanie sklepienia, odnowienie powłok malarskich ścian, ręczne oczyszczenie z zabrudzeń powierzchniowych malowideł ściennych, odnowienie powłok malarskich kruchty.

Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj.196 - m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej.

Kwota dofinansowania: 11.351.455,28 zł
Wkład własny: 597.445,01 zł
Wartość inwestycji: 11.948.900,29 zł

Rozbudowa drogi powiatowej objętej inwestycją będzie realizowana na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196 w m. Czekanowo przez m. Przysieczyn do skrzyżowania z drogą gminną, na odcinku o długości 2,729 km.
Rozbudowa drogi dotyczy poszerzenia jezdni do normatywnej szerokości 5,5 – 6,0 m oraz ułożenia nowych warstw bitumicznych wraz z przebudową zjazdów. W miejscach projektowanych wysp środkowych jezdnia poszerzona zostanie od 8,5 do 9,5 m. Wzdłuż drogi zaprojektowano ścieżkę pieszo – rowerową o szer. 2,5 – 3,0m oraz chodnik o szer. od 1,5 do 2,0 m. Wybudowana zostanie zatoka autobusowa oraz perony dla pieszych z wiatami. Infrastrukturę  techniczna obejmuje: wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i innych newralgicznych miejsc lampami zasilanymi solarnie, wykonanie rowów bezodpływowych, studni chłonnych oraz budowy kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem zbiornika retencyjno – infiltrującego, wykonanie rowów odwadniających, pasów zieleni wraz z nasadzeniami drzew i krzewów. Istniejąca sieć mediów będąca w kolizji z projektowaną rozbudową drogi zostanie przebudowana.
Celem zadania  jest poprawa połączeń komunikacyjnych i warunków życia lokalnej społeczności. 

2. Remont drogi powiatowej nr 1602P odc. Kamienica – Kopaszyn, etap II

Kwota dofinansowania: 4.151.105,99 zł
Wkład własny: 84.716,45 zł
Wartość inwestycji: 4.235.822,44 zł

Zadanie obejmuje remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kamienica – Kopaszyn, etap II w km od 1+700,00 do km 4+707,00. Całkowita długość remontu wynosi 3007m. Zakres prac dotyczy wykonania nowych warstw bitumicznych nawierzchni jezdni na istniejącej drodze wraz z odtworzeniem istniejących zjazdów oraz wymianą oznakowania pionowego. Celem prac remontowych jest poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, korekta spadków poprzecznych i podłużnych oraz prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z korony jezdni do istniejących rowów trawiastych i poboczy gruntowych. Celem prac remontowych jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej.

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88