Podpisano umowę na przebudowę ul. Antoniewskiej w Skokach

W poniedziałek 21 grudnia w gabinecie Starosty Wągrowieckiego podpisano umowę na przebudowę ulicy Antoniewskiej w Skokach. W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę - Dagmarę Kowalską prowadzącą firmę Kowalski Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Zninie.
 
Z ramienia Powiatu Wągrowieckiego umowę podpisał Wicestarosta Michał Piechocki, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Danuty Królczyk, ze strony wykonawcy - reprezentant wykonawcy Łukasz Kowalski - dyrektor techniczny. Przy podpisaniu umowy obecny był również Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Robert Torz.
 
Powiat Wągrowiecki pozyskał 60% dofinansowania na zadanie pn.: "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna" z Funduszu Dróg Samorządowych. Wymagany termin wykonania robót budowlanych to 16.08.2022, wymagany termin wykonania przedmiotu umowy to 30.08.2022.
 
Całkowita kwota zadania wynosi 4.143.694,03 zł brutto.
 
Przypomnijmy, 14 października br. z inicjatywy Starosty Wągrowieckiego Tomasza Kranca odbyło się spotkanie z Burmistrzem Miasta i Gminy Skoki Tadeuszem Kłosem, podczas którego omówione zostały kwestie przebudowy ulicy.
Znaczna część przebudowy ul. Antoniewskiej obejmuje kanalizację deszczową, stanowiącą zadanie własne gminy. Już na etapie dokumentacji uzgodniono, że zostanie ona tak zaprojektowana, by odbierała wody opadowe z ulic gminnych łączących się z drogą powiatową. W ten sposób zadanie gminy zostanie zrealizowane przy dużym udziale środków zewnętrznych. Propozycja ta została przedstawiona członkom Komisji Bezpieczeństwa i Komunikacji Rady Powiatu Wągrowieckiego, burmistrz Skoków omówiłten temat z radnymi gminnymi. Na początku listopada został ogłoszony przetarg na przebudowę ul. Antoniewskiej, w którym wyłoniono wykonawcę.
 • Podpisano umowę na przebudowę ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Podpisano umowę na przebudowę ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Podpisano umowę na przebudowę ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Podpisano umowę na przebudowę ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Podpisano umowę na przebudowę ul. Antoniewskiej w Skokach

Prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w Skokach

Choć jeszcze mamy kalendarzową zimę, wiosenna aura sprzyja pracom związanym z przebudową ulicy Antoniewskiej w Skokach.

Umowę na przebudowę ulicy Antoniewskiej podpisano 21 grudnia ub. r. W wyniku ogłoszonego przetargu wyłoniono wykonawcę - Dagmarę Kowalską prowadzącą firmę Kowalski Budownictwo sp. z o.o. z siedzibą w Zninie.
 
Przypomnijmy, Powiat Wągrowiecki pozyskał 60% dofinansowania na zadanie pn.: "Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach (droga powiatowa 1656P) na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna" z Funduszu Dróg Samorządowych. Wymagany termin wykonania robót budowlanych to 16.08.2022, wymagany termin wykonania przedmiotu umowy to 30.08.2022.
 
Całkowita kwota zadania wynosi 4.143.694,03 zł brutto.
 
Znaczna część przebudowy ul. Antoniewskiej obejmuje kanalizację deszczową, stanowiącą zadanie własne gminy. Już na etapie dokumentacji uzgodniono, że zostanie ona tak zaprojektowana, by odbierała wody opadowe z ulic gminnych łączących się z drogą powiatową. W ten sposób zadanie gminy zostanie zrealizowane przy dużym udziale środków zewnętrznych. 
 • Prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w Skokach
 • Prace związane z przebudową ul. Antoniewskiej w Skokach

Informacja na temat rozbudowy ul. Antoniewskiej w Skokach

„Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna” to zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Wągrowiecki. Inwestycja otrzymała dofinasowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Umowa podpisana przez Powiat Wągrowiecki z Wojewodą Wielkopolskim 30 listopada 2020 roku.

Następnie rozstrzygnięty został przetarg na jej wykonanie, a umowa z wykonawcą podpisana została 21 grudnia 2020 roku. Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową termin zakończenia rzeczowego realizacji zadania - 31.08.2022 r.

Realizacja tego przedsięwzięcia w cyklu wieloletnim wynika z zakresu robót do wykonania. Rozbudowa dotyczy także infrastruktury nie związanej z drogą powiatową. Znaczna część zadania to wykonanie kanalizacji deszczowej, która odbierać będzie wody opadowe nie tylko z ul. Antoniewskiej, ale z kilku ulic miejskich (drogi gminne) z przyległych osiedli. Wykonane zostanie również oświetlenie uliczne będące zadaniem gminy. Z tego też wynika fakt  udziału finansowego Miasta i Gminy Skoki w realizacji zadania.

Ustalenie zakresu zadanie, współfinansowanie przez Miasto i Gminę Skoki oraz termin realizacji został sformalizowany Uchwałą nr XXII/193/2020 podjętą przez Radę Miejską Gminy Skoki 29 października 2020r. w sprawie udzielenia powiatowi pomocy finansowej w latach 2021 i 2022. Podpisano również stosowną umowę pomiędzy obydwoma samorządami.

Realizacja rozbudowy ul. Antoniewskiej w cyklu dwuletnim pozwoliła na uzyskanie oszczędności w przetargu. Wartość kosztorysowa robót wynosiła ponad 8 mln zł, a wybrana w przetargu najkorzystniejsza oferta, na którą podpisano umowę to 4,1 mln zł. Bardzo duże oszczędności wynikają właśnie z możliwości realizacja zadania przez wykonawcę w okresie jesienno – zimowym oraz wczesną wiosną.

 

Kolejny etap prac na ul. Antoniewskiej zakończony

W trakcie realizacji zadania pn. „Rozbudowa ul. Antoniewskiej w Skokach na odcinku od ul. Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna” dokonano częściowego odbioru robót. W ramach odebranych prac wykonano roboty z branży drogowej, w tym roboty rozbiórkowe, podbudowy z kruszywa łamanego, elementy ulic oraz z branży elektrycznej – oświetlenie i sanitarnej – elementy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Łączna wartość wykonanych w niniejszym etapie robót wyniosła 828 063,39 zł. W czerwcu rozpoczną się dalsze etapy robót z zakresu branży drogowej i kontynuowane pozostaną do końca trwania umowy tj. do sierpnia 2022r.

 

 • Kolejny etap prac na ul. Antoniewskiej zakończony
 • Kolejny etap prac na ul. Antoniewskiej zakończony
 • Kolejny etap prac na ul. Antoniewskiej zakończony

Kolejne prace na ulicy Antoniewskiej w Skokach

Na ul. Antoniewskiej w Skokach prowadzone są prace drogowe, obecnie układane są warstwy nawierzchni jezdni tj. warstwa wyrównawcza i wiążąca oraz siatka antyspękaniowa, jednocześnie trwają prace brukarskie.

„Rozbudowa ulicy Antoniewskiej w Skokach na odcinku od ulicy Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna” to zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Wągrowiecki. Inwestycja otrzymała dofinasowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Całkowita kwota zadania wynosi 4.143.694,03 zł brutto.

 • Prace na ul. Antoniewskiej w Skokach - układane są warstwy nawierzchni jezdni: warstwa wyrównawcza i wiążąca oraz siatka...
 • Prace na ul. Antoniewskiej w Skokach - układane są warstwy nawierzchni jezdni: warstwa wyrównawcza i wiążąca oraz siatka...
 • Prace na ul. Antoniewskiej w Skokach - układane są warstwy nawierzchni jezdni: warstwa wyrównawcza i wiążąca oraz siatka...
 • Prace na ul. Antoniewskiej w Skokach - układane są warstwy nawierzchni jezdni: warstwa wyrównawcza i wiążąca oraz siatka...

Rozbudowa ulicy Antoniewskiej zakończona

W środę 30 listopada 2022 roku został dokonany odbiór końcowy zadania pn. ”Rozbudowa ul. Antoniewskiej w Skokach na odcinku od ul. Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała Wełna”.

Łączna wartość robót budowlanych wniosła 4.035.461,37 zł (dofinansowanie zadania z Rządowego Funduszu Rozowju Dróg to 23.65590,47 zł) .

Zadanie zostało wykonane przez Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. ze Żnina. Pierwotny termin zakończenia inwestycji był przewidziany na 16 sierpnia 2022 roku, jednak z przyczyn niezależnych od wykonawcy pierwotny termin został przedłużony. Ostateczne zakończenie robót nastąpiło 18 listopada 2022 roku.

Zadanie realizowane przez Powiat Wągrowiecki zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz ze środków Miasta i Gminy Skoki.

 • Odbiór końcowy zadania pn. ”Rozbudowa ul. Antoniewskiej w Skokach na odcinku od ul. Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała...
 • Odbiór końcowy zadania pn. ”Rozbudowa ul. Antoniewskiej w Skokach na odcinku od ul. Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała...
 • Odbiór końcowy zadania pn. ”Rozbudowa ul. Antoniewskiej w Skokach na odcinku od ul. Rakojedzkiej do mostu na rzece Mała...
[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88