• 25 - lat Powiatu Wągrowieckiego - logo

25 lat Powiatu Wągrowieckiego

We wspólnocie siła!

Minęło 25 lat od chwili, gdy powiaty jako jednostki samorządu terytorialnego powróciły na mapę Polski. Największym dorobkiem 25 lat istnienia powiatu jest zbudowanie poczucia przynależności do wspólnoty powiatowej. To poczucie zdefiniowane jest w pierwszym artykule ustawy o samorządzie powiatowym. Mówi on, że mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową. Odchodząc jednak od prawniczego języka Mieszkańcy Powiatu Wągrowieckiego nie z mocy prawa, ale ze samych siebie czują, że przynależą do wspólnoty mieszkańców Powiatu Wągrowieckiego. 

POWIAT WĄGROWIECKI MA JUŻ 25 LAT

5 czerwca 1998 roku, uchwalona została ustawa o samorządzie powiatowym – wówczas usamorządowione zostały wspólnoty powiatowe. Kluczowym momentem dla ustanowienia współczesnych powiatów była reforma administracyjna przeprowadzona w 1999 roku. Celem tej reformy było wprowadzenie trójstopniowego podziału terytorialnego kraju, zwiększenie efektywności zarządzania lokalnego oraz wzmocnienie samorządności. 

Minęło już 25 lat od chwili, gdy powiaty jako jednostki samorządu terytorialnego powróciły na mapę Polski. 23 listopada 1998 roku na Zamku Królewskim w Warszawie pierwszy Starosta Wągrowiecki Józef Sulikowski odebrał akt, w którym podkreślono, że Rzeczpospolita Polska przekazuje począwszy od dnia 1 stycznia 1999 roku, wspólnocie samorządowej i władzom Powiatu Wągrowieckiemu odpowiedzialność za sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym. Obecnie Powiat Wągrowiecki jest jednym z 35 powiatów województwa wielkopolskiego.

Ustanowienie powiatów i kolejne reformy miały znaczący wpływ na rozwój lokalny i regionalny w Polsce. Samorządy stały się kluczowe w planowaniu i realizacji polityki rozwoju regionalnego, co przyczyniło się do zwiększenia dynamiki gospodarczej, poprawy infrastruktury oraz wzrostu jakości życia mieszkańców.

25 lat temu otrzymaliśmy przynależne nam prawo do decydowania o tym jak będziemy zaspokajać potrzeby naszych mieszkańców w zakresie przypisanych nam zadań. Początki nie były jednak łatwe: niezmiernie trudna sytuacja w szpitalu powiatowym, ogromne bezrobocie, niedofinansowana i mało atrakcyjna oświata, dziurawe drogi, zaniedbany dom pomocy społecznej. Pierwszy budżet wynosił 25 milionów złotych. Budżet na 2024 rok to blisko 145 mln zł. 29 mln przeznaczonych na zadania inwestycyjne, 60 mln zł na edukację i oświatę, ponad 10 mln zł na politykę społeczną. Te kwoty są ważne, bo pozwalają na konsekwentny rozwój powiatu i lepsze życie jego mieszkańców.

Przez 25 lat powiat tworzył nowe struktury, powoływał nowe jednostki organizacyjne. Był to czas gigantycznej pracy, organicznej pracy, która dawała jednak niesamowitą satysfakcję. Rozwój powiatu jest ciągłym procesem.  

Przez minionych 25 lat samorząd Powiatu Wągrowieckiego zrealizował mnóstwo zadań i inwestycji. Te najbardziej widoczne to oczywiście poprawa infrastruktury drogowej: rozmaite remonty, modernizacje, przebudowy dróg powiatowych, nowe chodniki. Wiele zadań udało się zrealizować, i to należy podkreślić, dzięki dobrej współpracy z samorządami gminnymi. To współdziałanie z gminą wiejską Wągrowiec, Miastem i Gminą Gołańcz, Miastem Wągrowiec, Gminami Skoki, Damasławek, Mieścisko i Wapno dla dobra wszystkich mieszkańców powiatu. Miniony okres to ciągła edukacja i nowoczesne kształcenie oraz system wsparcia młodzieży. Powiat Wągrowiecki każdego roku inwestował w rozwój infrastruktury związanej ze szkolnictwem ponadpodstawowym. 

Historyczny pod względem zaangażowania środków finansowych na zadania infrastrukturalne był rok 2023.  W zeszłym roku powiat wągrowiecki zakontraktował blisko 56 mln środków zewnętrznych, które w głównej mierze przeznaczone zostały na zadania drogowe. Skorzystaliśmy z programów Polskiego Ładu, Funduszy Rozwoju Inwestycji Drogowych, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Obrony Narodowej czy środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ze środków tych zakończono realizację zadań drogowych takich jak: remont drogi powiatowej na odcinku Kamienica - Kopaszyn, remont drogi Krzyżanki – Gołańcz, remont odcinka Mieścisko – Budziejewko, remont drogi w Kołybkach, remont drogi w Rościnnie. W trakcie przetargu na realizację jest przebudowa drogi na odcinku Rąbczyn – Mirkowice wraz z rondem w Żabiczynie z szacunkową wartością 17 mln zł. Powiat Wągrowiecki realizuje przebudowę drogi powiatowej Mirkowice – Gruntowice, przebudowę drogi Smuszewo-Podolin, remont drogi na odcinku Kopaszyn – Grylewo. Samorząd  ma już promesy na rozbudowę drogi w Przysieczynie wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej oraz na drugi etap odcinka Kamienica Kopaszyn. Kolejne etapy to podpisanie umów na remont drogi Pawłowo Żońskie – Rybowo, Kakulin – Kuszewo czy budowę chodnika w Mokronosach. Wspólnie z gminą Wągrowiec oraz firmą BGW Powiat Wągrowiecki opracował koncepcję uporządkowania i gruntownej przebudowy układu komunikacyjnego w Rąbczynie. Zakończono przygotowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Reja w Wągrowcu. 

Dzięki dobrej współpracy z samorządami gminnymi powiat wągrowiecki w 2023 roku przyjął rolę organizatora transportu publicznego i uzyskał dopłatę do przewozów z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych. Pozostałe koszty, po odliczeniu wpływów ze sprzedanych biletów,  pokryte były w 50% przez Powiat Wągrowiecki, a pozostałe 50% pokryły prawie wszystkie gminy. Przewozy te są kontynuowane w 2024 roku przez Związek Powiatowo – Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny. 

Powiat Wągrowiecki wraz z Miastem Wągrowiec, Gminą Wągrowiec i Gminą Skoki od 5 lat wspiera Poznańską Kolej Metropolitalną. Dzięki udziałowi finansowemu samorządów połączenia z Poznaniem mogą być częstsze. Obecnie jest to 20 par połączeń na dobę. 

Powiat Wągrowiecki dba o seniorów. W 2018 roku, podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Wągrowieckiego, która odbyła się w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze, został podpisany akt notarialny wykupu zespołu pałacowego, w którym mieści się Dom od spadkobierców przez Powiat Wągrowiecki. Dzięki odkupieniu tejże nieruchomości misja DPS, która brzmi: "Pomoc ludziom w podeszłym wieku winna zmierzać do tego, by uświadomić wszystkim ludziom, iż najpełniejszą miarą humanizmu  jest okazywanie szacunku ludziom starszym”, może być nadal realizowana. W 2023 roku ogłoszona została lista samorządów, które otrzymają dofinansowanie w ramach Rządowego Programu odbudowy Zabytków - edycja 2. Powiat Wągrowiecki otrzyma 931.000,00 zł na "Roboty remontowe i renowacyjne przy zabytkowym budynku Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze wraz z remontem kaplicy".

Rok 2023 był szczególny pod względem nakładów na powiatową oświatę i ilość uczniów przyjętych do szkół prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki. Utworzono 36 oddziałów klas pierwszych. Uczniowie mieli możliwość wyboru spośród 12 profili w liceach ogólnokształcących, 10 zawodów w technikach i klas wielozawodowych w szkołach branżowych. Do szkół prowadzonych przez powiat przyjęto rekordową liczbę ponad 1000 uczniów, którzy we wrześniu rozpoczęli naukę w pierwszych klasach. Łącznie do powiatowych szkół uczęszcza ponad 3700 uczniów i słuchaczy.

Z myślą o młodzieży, powiat od początku swego istnienia inwestuje w bazę dydaktyczną. Wspomnieć tutaj należy o oddaniu do użytku hali sportowej oraz boiska krytego przy Zespole Szkół nr 1 w Wągrowcu. Przy Zespole Szkół nr 2 w Wągrowcu otwarta została strzelnica pneumatyczna dofinansowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, która ma rozwijać postawy pro-obronne wśród młodzieży, poprawiać umiejętności strzeleckie i przygotowywać ich do rywalizacji strzeleckiej. Pod koniec roku również przy dofinansowaniu MON uruchomiona została strzelnica wirtualna przy zespole szkół na Kcyńskiej. 

Oprócz bazy samorząd powiatowy kładzie nacisk na zwiększanie poziomu edukacji. Od lat nagradzani są najzdolniejsi maturzyści, realizowany jest program stypendialny dla zdolnej młodzieży. Przykładem jest Powiatowy Program Wsparcia Samorządów Szkolnych. Z edukacją wiąże się szeroko rozumiana kultura. Działania powiatu w tym aspekcie to nie tylko dziesiątki dofinansowanych wydarzeń i przedsięwzięć realizowanych przez nasze szkoły i organizacje pozarządowe.

Bardzo pozytywnie wyróżnia się działalność Ogniska Pracy Pozaszkolnej - powiatowego ośrodka kultury. Wydarzenia takie jak „Powiatowy Konkurs Recytatorski "KLEKS", Powiatowy Turniej Recytatorski "Między Wierszami", teatr "My i...", Co ludzie powiedzą?, Powiatowe Konfrontacje Zespołów Muzycznych i Tanecznych "Witryna”, Powiatowy Konkurs Wokalistów "Graj Muzyka”, Powiatowe Konfrontacje Małych Form Teatralnych „Kurtyna” to marki same w sobie, gromadzące co roku rzeszę dzieci i młodzieży chcących pokazać swój zapał, talent i pasję.

Mówiąc o kulturze nie sposób wspomnieć o Międzynarodowym Listopadzie Poetyckim na Ziemi Wągrowieckiej, organizowanym wspólnie przez Powiat Wągrowiecki i Związek Literatów Polskich Oddział w Poznaniu.

Szkolnictwo specjalne, pomoc społeczna, rodzicielstwo zastępcze, pomoc osobom niepełnosprawnym to niezwykle ważna sfera działalności powiatu. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy,  Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności to instytucje, których misją jest służenie i pomoc tym, którzy jej w sposób szczególny potrzebują.

Samorząd powiatowy jest organem założycielskim szpitala powiatowego. Ostatnie lata to rekordowe nakłady poniesione przez powiat na polepszenie bazy lokalowej, sprzętowej, ale i jakości świadczonych usług. Jesteśmy jednym z nielicznych samorządów w Polsce, który zaangażował tak znaczące nakłady finansowe na szpital. Poprawa warunków świadczenia opieki zdrowotnej mieszkańców została uznana przez Radę Powiatu Wągrowieckiego jako priorytet.

Samorządy gminne wraz z samorządem powiatowym prowadziły program profilaktyki w zakresie zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Te działania zostały dostrzeżone i nagrodzone na uroczystej Gali VIII Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach. Powiat Wągrowiecki otrzymał tytuł "Zdrowy Samorząd". 

Powiat Wągrowiecki jako jeden z pierwszych rozpoczął współpracę z Politechniką Poznańską i Bankiem Gospodarstwa Krajowego w zakresie podnoszenia wiedzy i świadomości naszych uczniów w zakresie idei 3W – racjonalnego wykorzystania zasobów wody, wodoru i węgla pierwiastkowego.