Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem

drukuj (Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem)

 • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2023-06-02

Starosta Wągrowiecki zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Wągrowcu na kadencję w latach 2023-2027

 • autor: Beata Korpowska, data: 2023-05-12

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Wągrowcu dla którego organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki

 • autor: Karolina Krenz, data: 2023-05-11

Nabór Członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Wągrowieckim

Starosta Wągrowiecki zaprasza organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego do zgłaszania w terminie do 20 maja 2023 roku kandydatur do Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Wągrowieckim.

Do zakresu działania Rady należeć będzie inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych; opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ocena realizacji programów; opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Ogłoszenie w sprawie powołania opublikowane zostało w dniu 21 marca 2023 w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego https://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3057

 • autor: Edyta Owczarzak, data: 2023-03-23
 • autor: Edyta Owczarzak, data: 2023-03-23

Oferty złożone w trybie pozakonkursowym tzw. "MAŁYCH GRANTÓW" do których każdy może zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty (data publikacji 02.02.2023r.)

 • autor: Aleksandra Królczyk, data: 2023-02-02

INFORMACJA W SPRAWIE UWAG I ZASTRZEŻEŃ DO OFERT ZGŁOSZONYCH W TRYBIE UPROSZCZONYM W RAMACH TZW. ,,MAŁYCH GRANTÓW’’

 • autor: Aleksandra Królczyk, data: 2023-02-02

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

 • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2023-04-03

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

 • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2023-01-16

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

 • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2022-12-14

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

 • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2022-10-19

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

 • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2022-10-06

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

 • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2022-05-23

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

 • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2022-04-04

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

 • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2022-02-09

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

 • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2022-01-20

Aktualizacja z dnia 12.11.2021 r. planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

drukuj (Aktualizacja z dnia 12.11.2021 r. planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021)

 • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2021-11-12

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

drukuj (Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021)

 • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2021-06-15

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

drukuj (Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021)

 • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2021-01-19

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, kod pocztowy 62-100, e-mail: powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 2680500.

Przedstawiciel administratora danych:

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Starosta Wągrowiecki Pan Tomasz Kranc, ul. Kościuszki 15, kod pocztowy 62-100, e-mail: powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 2680500.

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Beata Lewandowska e-mail: iodo@iodopila.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

 • w celu zawarcia umowy wykonania usług podczas realizacji zamówień publicznych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO;
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
 • w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów np. przetwarzanie wizerunku w postaci fotografii wykonywanych podczas wydarzeń mających na celu promocję regionu lub podmiotu publicznego, przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z  ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy.

Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy usługowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

drukuj (Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych)

 • autor: Beata Lewandowska, data: 2018-05-25
[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88