OBWIESZCZENIE STAROSTY WĄGROWIECKIEGO O WYDANIU DECYZJI ORZEKAJĄCEJ WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

  • autor: Magdalena Piekutowska, data: 2018-09-14

OBWIESZCZENIE STAROSTY WĄGROWIECKIEGO

Obwieszczenie Starosty Wągrowieckiego o wydaniu decyzji orzekającej wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

OBWIESZCZENIE STAROSTY WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 sierpnia 2018 roku

drukuj (OBWIESZCZENIE STAROSTY WĄGROWIECKIEGO z dnia 22 sierpnia 2018 roku)

  • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2018-08-22

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 21 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

  • data: 2018-08-21

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W NAJEM

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego: KULTURA – INTERWENCJE 2018. ETNOPOLSKA

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zainicjowała program "Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska" skierowany szczególnie do miejscowości liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Program ma na celu wzmocnienie naszej lokalnej tożsamości poprzez wsparcie kultury ludowej, kultury tradycyjnej i przybliżenie naszego dziedzictwa historycznego. Jest skierowany do artystów ludowych i zespołów folklorystycznych oraz do wszystkich środowisk, które promują piękno naszej lokalnej kultury.

W ramach programu realizowane będą zadania z zakresu twórczości ludowej i amatorskiej wielu dziedzin, uwzględniające tradycyjne rękodzieło i rzemiosło, a także unikatowe zjawiska folkloru wiejskiego i miejskiego. Wsparcie uzyskają również działania związane z inwentaryzacją lokalnych miejsc pamięci, zabytków kultury tradycyjnej, a także tworzenie rejestru zjawisk zaliczanych do niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zadania tj. lekcje historii o regionalnej kulturze również są preferowaną formą realizacji celów projektu.

Wnioskodawcami o dotacje od 10 tys. zł do 200 tys. zł mogą być samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór w projekcie trwa do 20 sierpnia br., zaś czas realizacji zadań to 30.09-20.11.2018 r.

https://nck.pl/dotacje-i-stypendia/dotacje/programy-dotacyjne-nck/kultura-interwencje/aktualnosci/etnopolska-blisko-7-mln-zlotych-na-wsparcie-dzialan-lokalnych

Możliwość ubiegania się o dofinansowanie realizacji programów psychologiczno-terapeutycznych dla sprawców przemocy w rodzinie

Wydział Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu informuje o z rezerwy celowej, uruchamianej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegóły w załączniku.

OBWIESZCZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU

  • autor: Magdalena Piekutowska, data: 2018-07-16

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do wydzierżawienia

Ogłoszenia Starosty Wągrowieckiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, kod pocztowy 62-100, e-mail: powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 2680500.

Przedstawiciel administratora danych:

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Starosta Wągrowiecki Pan Tomasz Kranc, ul. Kościuszki 15, kod pocztowy 62-100, e-mail: powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 2680500.

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Beata Lewandowska e-mail: iodo@iodopila.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

  • w celu zawarcia umowy wykonania usług podczas realizacji zamówień publicznych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO;
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • w celu niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
  • w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
  • gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów np. przetwarzanie wizerunku w postaci fotografii wykonywanych podczas wydarzeń mających na celu promocję regionu lub podmiotu publicznego, przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z  ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy.

Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy usługowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

drukuj (Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych)

  • autor: Beata Lewandowska, data: 2018-05-25
[obiekt mapy]

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680500
fax. 67 2627888