KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Nabór do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego.

Szczegóły: https://www.bip.wagrowiec.pl/100,organizacje-pozarzadowe

Otwarte konkursy ofert

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571), uchwały Nr LVI/450/2023 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 25 października 2023r.w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego 
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok” (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz. 9530) oraz projektu budżetu powiatu wągrowieckiego na rok 2024, ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Szczegóły w załączniku. 

Rozstrzygnięcie konkursu NPP/NPO

Informacja w sprawie wyboru ofert i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze Powiatu Wągrowieckiego w 2024 roku” oraz ,,Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją oraz edukacją prawną na obszarze Powiatu Wągrowieckiego w 2024 roku”.

Szczegóły w załączniku.

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

 • autor: Dariusz Trojanowski

INFORMACJA W SPRAWIE UWAG I ZASTRZEŻEŃ DO OFERT ZGŁOSZONYCH W TRYBIE UPROSZCZONYM W RAMACH TZW. ,,MAŁYCH GRANTÓW’’

 • autor: Aleksandra Królczyk, data: 2023-02-02

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

 • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2023-04-03

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023

 • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2023-01-16

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

 • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2022-12-14

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

 • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2022-10-19

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

 • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2022-10-06

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

 • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2022-05-23

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

 • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2022-04-04

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

 • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2022-02-09

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

 • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2022-01-20

Aktualizacja z dnia 12.11.2021 r. planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

drukuj (Aktualizacja z dnia 12.11.2021 r. planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021)

 • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2021-11-12

Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

drukuj (Aktualizacja planu postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021)

 • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2021-06-15

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021

drukuj (Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021)

 • autor: Dariusz Trojanowski, data: 2021-01-19

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, kod pocztowy 62-100, e-mail: powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 2680500.

Przedstawiciel administratora danych:

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Starosta Wągrowiecki Pan Tomasz Kranc, ul. Kościuszki 15, kod pocztowy 62-100, e-mail: powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 2680500.

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Beata Lewandowska e-mail: iodo@iodopila.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

 • w celu zawarcia umowy wykonania usług podczas realizacji zamówień publicznych (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO;
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
 • w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
 • gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów np. przetwarzanie wizerunku w postaci fotografii wykonywanych podczas wydarzeń mających na celu promocję regionu lub podmiotu publicznego, przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych osobowych:

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, niezbędny do realizacji celu przetwarzania i przechowywane zgodnie z  ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy.

Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy usługowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

drukuj (Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych)

 • autor: Beata Lewandowska, data: 2018-05-25
[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88