WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2022 ROKU

UCHWAŁA NR 716/2022 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 13 stycznia 2022 roku w sprawie wyboru ofert i ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020r., poz. 920 ze zm.), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020r., poz. 1057 ze zm.), uchwały XXXIV/268/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 października 2021r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” oraz zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu Wągrowieckiego Nr 664/2021, Nr 665/2021, Nr 666/2021, Nr 667/2021, Nr 668/2021, Nr 669/2021, Nr 670/2021, Nr 671/2021, Nr 672/2021, Nr 673/2021, Nr 674/2021, Nr 678/2021, Nr 679/2021, Nr 680/2021, Nr 681/2021, Nr 682/2021, Nr 683/2021 z dnia 18 listopada 2021r. w sprawie ogłoszenia konkursów, określenia wysokości środków na poszczególne zadania i form ich zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się wyboru ofert i ogłasza się wyniki otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 roku, określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Szczegóły w załączniku.

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88