Przebudowa drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy

Powiat Wągrowiecki podpisał umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie kolejnych zadań drogowych

W środę 31 stycznia 2024 roku, podczas posiedzenia Zarządu Powiatu Wągrowieckiego, nastąpiło podpisanie umów na dofinansowanie kolejnych zadań drogowych.

Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc i Członek Zarządu Powiatu Robert Woźniak, w obecności pozostałych Członków Zarządu Powiatu Jerzego Springera i Andrzeja Wieczorka, przy kontrasygnacie Skarbnik Powiatu Ewy Szczepaniak, podpisali umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok przebudowy drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1603P w m. Mokronosy - polegająca na budowie chodnika – wartość dofinansowania: 843 890,51 zł (70%), wkład własny 361 667,37 zł, wartość całkowita: 1 205 557,88 zł.

Zadanie obejmuje przebudowę drogi poprzez budowę jednostronnego chodnika o szerokości 2,0m bez krawężników i obrzeży oraz poszerzenie jezdni z 5,0m do 5,5 m. Ze względu na brak kanalizacji deszczowej oraz istniejący rów lewostronny spadek poprzeczny przejdzie z daszkowego na jednostronny w celu umożliwienia spływu wód opadowych i roztopowych do rowu. Długość tego odcinka wynosi 372m. W ramach prac zostaną przebudowane zjazdy na posesję, zostanie wyznaczone przejście dla pieszych oraz wykonane będą elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery ochronne, oznakowanie pionowe i poziome).

W ramach realizowanych zadań drogowych, podpisany zostanie również aneks do umowy dotyczący remontu drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn - Grylewo. W wyniku postępowania o zmówienie publiczne kwota dofinansowania ulegnie zmianie i wyniesie 876 316,30 zł.