Bezpłatna opieka stomatologiczna

We wtorek 17 września zawarto porozumienie pomiędzy Powiatem Wągrowieckim a przychodnią stomatologiczną MEDIROOT Urszula Korzeniowska. Dzięki niemu uczniowie szkół ponadpodstawowych w Wągrowcu oraz Gołańczy (dla których Powiat Wągrowiecki jest organem prowadzącym) będą objęci bezpłatnym leczeniem i opieką stomatologiczną.

Dotyczy to również Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wągrowcu oraz Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy. Najpierw będą to przeglądy stomatologiczne, a  jeżeli zaistnieje konieczność dalszego leczenia, wówczas będzie wymagana zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Przeglądy stomatologiczne oraz ewentualne dalsze leczenie będą finansowane przez NFZ.

Porozumienie, na mocy którego bezpłatną opieką stomatologiczną zostaną objęci wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie zostało zawarte z Gabinetami Lekarskimi DENT-IM M.B. Pawelczyk spółka jawna w Skokach.

Porozumienie zostało zawarte na mocy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 roku o opiece zdrowotnej nad uczniami, która zobowiązuje organ prowadzący do otwarcia gabinetu stomatologicznego w szkole lub podpisania porozumienia z gabinetem działającym poza szkołą.

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88