Przebudowa drogi powiatowej nr 1610P w Przysieczynie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1610P odcinek od drogi woj.196 - m. Przysieczyn wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej.

Kwota dofinansowania: 11.351.455,28 zł
Wkład własny: 597.445,01 zł
Wartość inwestycji: 11.948.900,29 zł

Rozbudowa drogi powiatowej objętej inwestycją będzie realizowana na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 196 w m. Czekanowo przez m. Przysieczyn do skrzyżowania z drogą gminną, na odcinku o długości 2,729 km.
Rozbudowa drogi dotyczy poszerzenia jezdni do normatywnej szerokości 5,5 – 6,0 m oraz ułożenia nowych warstw bitumicznych wraz z przebudową zjazdów. W miejscach projektowanych wysp środkowych jezdnia poszerzona zostanie od 8,5 do 9,5 m. Wzdłuż drogi zaprojektowano ścieżkę pieszo – rowerową o szer. 2,5 – 3,0m oraz chodnik o szer. od 1,5 do 2,0 m. Wybudowana zostanie zatoka autobusowa oraz perony dla pieszych z wiatami. Infrastrukturę  techniczna obejmuje: wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych i innych newralgicznych miejsc lampami zasilanymi solarnie, wykonanie rowów bezodpływowych, studni chłonnych oraz budowy kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem zbiornika retencyjno – infiltrującego, wykonanie rowów odwadniających, pasów zieleni wraz z nasadzeniami drzew i krzewów. Istniejąca sieć mediów będąca w kolizji z projektowaną rozbudową drogi zostanie przebudowana.
Celem zadania  jest poprawa połączeń komunikacyjnych i warunków życia lokalnej społeczności. 

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88