Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2020 roku

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 i 5 oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2019r. poz. 688 ze zm.), uchwały Nr XIII/98/2019 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 października 2019 r.w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok” oraz projektu budżetu powiatu wągrowieckiego na rok 2020 ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu:

* promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy

* wspierania pieczy zastępczej

* przeciwdziałania przemocy w rodzinie

* wspierania osób z niepełnosprawnością

* wspierania osób starszych

* porządku i bezpieczeństwa publicznego

* ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r. poz. 2190 ze zm.)

* upowszechniania i ochrony praw konsumentów

* ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

* działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Szczegółowe informacje dotyczące otwartych konkursów ofert wraz z załącznikami dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej https://www.bip.wagrowiec.pl/675,otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-w-2020-roku

    [treść archiwalna]

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88