• Logotypy

Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w ZS nr 2 w Wągrowcu

Najważniejsze informacje o projekcie:

Projekt „Podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych uczniów oraz kwalifikacji nauczycieli z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych w ZS nr 2 w Wągrowcu ” jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 - Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent: Powiat Wągrowiecki

Realizatorem projektu jest Zespół Szkół nr 2 w Wągrowcu.

Numer projektu: RPWP.08.01.02-30-0068/17

Okres realizacji projektu: 01.03.2021 r. – 30.11.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 151 306,41 zł

Kwota dofinansowania: 143 711,41 zł

Opis projektu:

W ramach projektu zrealizowane zostaną zajęcia dodatkowe oparte na metodzie doświadczeń i eksperymentu dla uczniów z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, kursy/szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli, doposażenie pracowni (8 sal) w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pozwalające prowadzić zajęcia w oparciu o innowacyjne metody eksperymentu i doświadczeń. 

Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych

Najważniejsze informacje o projekcie:

Projekt pn:. „Cyfryzacja powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych powiatów: Czarnkowsko – Trzcianeckiego, Pilskiego, Wągrowieckiego i Złotowskiego,  realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie:  2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałanie: 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych.

Beneficjent: Powiat Wągrowiecki

Partnerzy: Powiat Czarnkowsko – Trzcianecki, Powiat Pilski,  Powiat Złotowski.

Numer projektu: RPWP.02.01.02-30-0023/16

Okres realizacji projektu: 17.05.2017 r. – 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 6 807 706,01 PLN

Kwota kosztów kwalifikowanych: 6 765 740,01 PLN

Kwota dofinansowania: 5 750 878,99 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego): 85%

Opis projektu:

Projekt będzie polegał na modernizacji zasobów geodezyjno-kartograficznych Powiatu Wągrowieckiego, Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Pilskiego oraz Złotowskiego oraz na uruchomieniu nowych i poprawie jakości świadczonych e-usług publicznych. 

Zakres rzeczowy projektu  odpowiada realizacji kolejnych zadań projektowych:

 • Zadanie 1: Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego
 • Zadanie 2: Skanowanie zasobów geodezyjnych
 • Zadanie 3: Dostawy baz GESUT
 • Zadanie 4: Konwersja bazy EGiB
 • Zadanie 5: Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług
 • Zadanie 6: Promocja Projektu
 • Zadanie 7: Wsparcie projektu – nadzór techniczny – usługa zewnętrzna
 • Zadanie 8: Szkolenia pracowników

Cele projektu:

Zwiększenie dostępności stopnia wykorzystania i jakości TiK w zakresie zasobów geodezyjno-kartograficznych  w Powiatach: Czarnkowsko-Trzcianeckim, Pilskim, Wągrowieckim i Złotowskim.

Planowane efekty:

 1. Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu:

WSKAŹNIKI KLUCZOWE:

 • Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego: 4 szt.
 • Liczba podmiotów udostępniających usługi wewnątrzadministracyjne (A2A): 4 szt.
 • Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 – dwustronna interakcja: 0 szt.
 • Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 4 – transakcja: 6 szt.

WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROJEKTU:

 • Liczba zakupionych środków trwałych: 4 szt.
 • Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych: 0 szt.
 1. Planowane rezultaty realizacji projektu – bezpośredni wpływ na otoczenie:

WSKAŹNIKI KLUCZOWE:

 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 0 EPC

WSKAŹNIKI SPECYFICZNE DLA PROJEKTU:

 • Liczba osób korzystających z internetu w kontaktach z administracją publiczną: 2.500 osób/rok

Aktualny harmonogram realizacji projektu:

 • Zadanie 1: Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego: ZREALIZOWANE
 • Zadanie 2: Skanowanie zasobów geodezyjnych: W TRAKCIE REALIZACJI
 • Zadanie 3: Dostawy baz GESUT: ZREALIZOWANE
 • Zadanie 4: Konwersja bazy EGiB: ZREALIZOWANE
 • Zadanie 5: Dostawa i wdrożenie oprogramowania dla e-usług: ZREALIZOWANE
 • Zadanie 6: Promocja Projektu: REALIZACJA CIĄGŁA
 • Zadanie 7: Wsparcie projektu – nadzór techniczny – usługa zewnętrzna: ZREALIZOWANE
 • Zadanie 8: Szkolenia pracowników: ZREALIZOWANE

Doposażenie szkół z terenu Powiatu Wągrowieckiego realizujących kształcenie zawodowe w sprzęt do nauki zdalnej z powodu epidemii Covid-19

Najważniejsze informacje o projekcie:

Projekt „Doposażenie szkół z terenu Powiatu Wągrowieckiego realizujących kształcenie zawodowe w sprzęt do nauki zdalnej z powodu epidemii Covid-19” jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 - Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19 – Tryb nadzwyczajny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Beneficjent: Powiat Wągrowiecki

Numer projektu: RPWP.08.03.01-30-0022/20

Okres realizacji projektu: 16.11.2020 r. – 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 450.000,00 zł

Kwota dofinansowania: 382.500,00 zł

Opis projektu:

Projekt dotyczy zakupu 90 sztuk komputerów (laptopów z oprogramowaniem) dla uczniów i nauczycieli do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego w systemie zdalnym w związku z epidemią COVID-19 w czterech szkołach na terenie powiatu wągrowieckiego tj. Technikum im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu i Branżowa Szkoła I Stopnia im. Stanisława Mikołajczyka w Wągrowcu przy ZS nr 2 w Wągrowcu - 40 sztuk laptopów z oprogramowaniem, Technikum nr 2 przy ZS nr 2 w Wągrowcu- 25 sztuk laptopów z oprogramowaniem, Technikum przy ZS w Gołańczy. Po zakończeniu nauki zdalnej, zakupiony sprzęt komputerowy trafi do szkół jako wyposażenie. 

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88