Roczny Program Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021r.

W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska. Realizacja zadań publicznych przy współpracy organizacji pozarządowych wywiera znaczny wpływ na poprawę warunków życia mieszkańców powiatu.

Rozległość i zakres działań, w jakie angażują się organizacje pozarządowe, społeczny charakter tych działań oraz wzrastający poziom realizowanych usług powodują, że organizacje powinny być postrzegane jako cenny partner jednostek samorządu terytorialnego. Niezbędne jest zatem włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania powiatu na zasadzie równoprawnego partnerstwa.

Przygotowany Program stanowi wzajemny obszar partnerski dla wszystkich organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, wyrażających wolę współpracy w działaniach na rzecz Powiatu Wągrowieckiego i jego mieszkańców. Wskazano w nim formy, zasady i zakres współpracy organów powiatu z organizacjami pozarządowymi w wymiarze finansowym i niefinansowym, a także priorytety zadań, których realizacja związana będzie z udzieleniem dotacji.

Roczny Program Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok zakłada łącznie 14 zadań priorytetowych, w tym również zadanie z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz edukacji prawnej.  

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu Współpracy na rok 2021 wynosi 160 tys. zł, w tym: 130 tys. zł na tryb konkursowy i 30 tys. zł na tryb pozakonkursowy (tzw. „małe granty”).

Roczny Program Współpracy z uwagi na zagrożenie związane z koronawirusem SARS–CoV-2 został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi w formie zamieszczenia projektu uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: „Konsultacje aktów prawa miejscowego” w dniach od 18 września do 01 października 2020r.

Organizacje pozarządowe mogły zgłaszać swoje uwagi i opinie do projektu Rocznego Programu Współpracy w formie pisemnej na załączonym do projektu uchwały formularzu. W wyniku przeprowadzonych konsultacji organizacje pozarządowe nie wniosły żadnych uwag.

Ponadto, z uwagi na zagrożenie związane z koronawirusem, w tym roku nie zostały przeprowadzone konsultacje dotyczące Rocznego Programu Współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych w formie otwartego spotkania.

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88