KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W SPRAWIE TZW. „MAŁYCH GRANTÓW”

Przypominamy, że art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r., poz. 1057) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy ubieganie się o środki finansowe w trybie pozakonkursowym tzw. „małych grantów”.

UWAGA!
SKŁADANIE OFERT ODBYWA SIĘ DWUETAPOWO:

  • Wersje elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy – generatora Witkac.pl (nabór ofert od 25.01.2021 roku od godziny 15:00:00)
  • Wydrukowaną w systemie Witkac.pl ofertę należy podpisać i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec (decyduje data wpływu do urzędu). 

Link do systemu (generatora wniosków) Witkac.pl przez który należy złożyć ofertę: www.witkac.pl

Na podstawie oferty złożonej przez uprawniony podmiot, Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uznając celowość tego zadania, może zlecić wykonanie zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, przy spełnieniu przez uprawniony podmiot łącznie następujących warunków:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł;
  • zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art.3 ust. 3, w trybie pozakonkursowym tzw. ,,małych grantów” nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł w danym roku kalendarzowym;
  • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. ,,małego grantu” decyduje Zarząd Powiatu Wągrowieckiego, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych; 

Wysokość środków planowanych na realizację „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2021r.” w trybie pozakonkursowym (tzw. „małe granty”) wynosi 30.000 zł. 

Przydatne informacje:

  • W przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
  • W przypadku gdy wyciąg z innego rejestru lub ewidencji, o którym mowa powyżej nie zawiera informacji o sposobie i/lub osobie/ach (nazwisko/a i funkcja/e) upoważnionej/ych do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, należy załączyć inny dokument (np. statut, uchwała itp.) lub stosowane pełnomocnictwo.
  • Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis imienia i nazwiska, który umożliwi swobodną weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie parafki nie jest wystarczające do uznania, iż ww. dokument został prawidłowo podpisany.
  • Oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji powiatu zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Szczegółowy tryb postępowania dotyczący zasad rozpatrywania i wyboru oferty oraz zawierania umów określa art. 19a ustawy. Informacje i pytania dotyczące „małych grantów”  można uzyskać telefonicznie pod nr tel. (67) 26 80 558.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, kod pocztowy 62-100, e-mail: powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 2680500. Przedstawiciel administratora danych: Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Starosta Wągrowiecki Pan Tomasz Kranc, ul. Kościuszki 15, kod pocztowy 62-100, e-mail: powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 2680500. Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Beata Lewandowska e-mail: iodo@iodopila.pl. Więcej na www.bipwagrowiec.pl.

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88