Spotkanie dialogowe z przedstawicielami grup środowiska lokalnego

2 października w sali konferencyjnej Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu odbyło się spotkanie dialogowe z przedstawicielami grup środowiska lokalnego. Starosta Wągrowiecki Tomasz Kranc powitał zaproszonych gości, krótko wprowadzając przybyłych do tematyki spotkania. Podkreślił, że proces diagnozowania stanu oświaty oraz planowania strategicznego nie może odbyć się bez współpracy ze środowiskiem lokalnych interesariuszy, dla których współdecydowanie, o jakości edukacji jest szczególnie bliskie i znaczące.

Dlatego też organ prowadzący szkoły i placówki Powiatu Wągrowieckiego zaprosił przedstawicieli rodziców uczniów kształcących się w powiatowych szkołach, nauczycieli, pracodawców, przedsiębiorców i rzemieślników, kadrę zarządzającą, a także uczniów naszych szkół, do wspólnego opracowania propozycji realizacji celów wpływających na podniesienie jakości edukacji w Powiecie Wągrowieckim.
Następnie głos zabrał dr Roman Pawłowski, nauczyciel akademicki w Zakładzie Polityki Oświatowej i Edukacji Obywatelskiej Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu omawiając główne założenia projektu, w którym uczestniczy Powiat Wągrowiecki. W projekcie „Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą w Województwie Wielkopolskim, ukierunkowane na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”, główny akcent położony jest na budowanie lokalnego planu rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół i placówek, czyli diagnozę lokalnej oświaty, wyznaczanie priorytetów oświatowych, formułowanie celów, planowanie, wdrażanie oraz monitorowanie planu w kontekście kształtowania kompetencji kluczowych. 
Spotkanie podzielone było na trzy części. Do kolejnego etapu, czyli do zajęć warsztatowych, przybyłych przedstawicieli lokalnych interesariuszy wprowadziła krótką prezentacją Ewelina Szulc, z-ca kierownika Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu. Priorytetem organu prowadzącego jest podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Wągrowieckim poprzez współpracę środowiskową. Natomiast, z racji wprowadzonych ustawowo zmian w systemie oświaty, rok 2019 będzie rokiem zmian strukturalnych w szkołach średnich, dlatego za cel główny postawiono sobie dostosowanie organizacji szkół do reformy oświatowej. Po omówieniu podstawowych zagadnień, zaproszono wszystkich do pracy w grupach. 
Zajęcia warsztatowe odbywały się w zespołach dyskusyjnych moderowanych przez: grupę kadry zarządzającej, dyrektorów i przedstawicieli jst moderowała Katarzyna Dereżyńska, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wągrowcu; z pracodawcami, przedsiębiorcami i rzemieślnikami pracowała Beata Korpowska, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu; dyskusję z nauczycielami poprowadził dr Roman Pawłowski; z rodzicami współpracował Michał Piechocki, Wicestarosta. Z uczniami współpracowała Ewelina Szulc. Po półgodzinnej pracy w grupach i dynamicznej dyskusji sporządzono katalog zadań najistotniejszych dla przedstawicieli interesariuszy przy realizacji celów szczegółowych, takich jak: dostosowanie organizacji szkół do reformy oświatowej, dostosowanie oferty edukacyjnej do rynku pracy, efektywne wykorzystanie bazy lokalowej, doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodne z potrzebami uczniów, podniesienie kształcenia uczniów poprzez kształtowanie wybranych kompetencji kluczowych. 
Wypracowane propozycje realizacji powyższych celów zostały publicznie przedstawione przez liderów zespołów, omówione przez prowadzącego i poddane pod dyskusję. 
Na zakończenie spotkania głos zajął Wicestarosta Michał Piechocki podsumowując wyniki pracy w grupach. Wskazał, iż różnice w istocie działań w ramach przedstawionych celów można dostrzec w specyfice stron usług edukacyjnych, w podziale na usługobiorców i usługodawców świadczeń oświatowych. Kolejne odmienne podejście do wymogów współczesności widoczne było w kontekście różnic pokoleniowych. Jednak właśnie to zróżnicowanie jest największą wartością spotkania, cennym źródłem informacji dla wszystkich uczestników, a także podstawą do przygotowywanego planu strategicznego rozwoju oświaty w latach 2019-2021. 
Spotkanie uświadomiło konieczność rozwoju oświaty w kierunkach wyznaczanych przez postęp cywilizacyjny oraz potrzebę wskazywania młodemu pokoleniu drogi rozwoju poprzez wsparcie i fachowe doradztwo edukacyjno-zawodowe, a także potrzebę kształtowania kompetencji kluczowych niezbędnych do rozwoju osobistego oraz uzyskania szans na zatrudnienie.

  • Spotkanie dialogowe z przedstawicielami grup środowiska...
  • Spotkanie dialogowe z przedstawicielami grup środowiska...
  • Spotkanie dialogowe z przedstawicielami grup środowiska...
  • Spotkanie dialogowe z przedstawicielami grup środowiska...

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88