[treść archiwalna]

KOMUNIKAT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH!

Nabór do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartych konkursach ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku ogłoszonych przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego. 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.688 ze zm.) w skład Komisji Konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, biorące udział w konkursie.

Zadaniem Komisji jest dokonanie oceny formalnej i merytorycznej poszczególnych ofert w oparciu o kryteria określone w ogłoszeniu konkursowym, przyznanie punktów oraz wskazanie proponowanej oferty.

W związku z powyższym organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3
w/w ustawy, prowadzące działalność na terenie bądź na rzecz Powiatu Wągrowieckiego, mogą wskazywać kandydatów do Komisji Konkursowej za pomocą formularza załączonego do niniejszego komunikatu.

Kandydat na członka Komisji Konkursowej powinien spełniać następujące kryteria:

  • posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw publicznych,
  • posiadać nieposzlakowaną opinię,
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków Komisji Konkursowej oraz do przeprowadzenia procedury otwartego konkursu ofert.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dotację.

Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.

Formularze zgłoszeniowe należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 grudnia 2019 r. do godz. 15.00 osobiście w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zdrowia (pok. nr 15) lub drogą pocztową na adres:                                         

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia

ul. Kościuszki 15

62-100 Wągrowiec 

Zeskanowany formularz można przesłać również pocztą elektroniczną na adres Wydziału oz@wagrowiec.pl (należy wówczas niezwłocznie dostarczyć oryginał dokumentu do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zdrowia).

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia po przygotowaniu listy kandydatów i po uzgodnieniu  z nimi możliwości ich uczestnictwa w posiedzeniach Komisji Konkursowej, przedstawi ją Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego. Zarząd spośród nich wybierze dwie kandydatury, które wejdą w skład Komisji Konkursowej.

Szczegółowe informacje są dostępne telefonicznie pod nr tel. (67) 26 80 558 lub e-mailem: oz@wagrowiec.pl

Wydział Spraw Obywatelskich i Zdrowia

    [treść archiwalna]

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88