Zarząd Powiatu ogłasza otwarte konkursy ofert

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r. poz. 1057 ze zm.), uchwały Nr XXXIV/268/2021 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 27 października 2021r.w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok” oraz budżetu powiatu wągrowieckiego na rok 2022 ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu:

- kultury i sztuki,

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

- ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( U. z 2021r. poz.711 ze zm.),

Szczegółowe informacje dotyczące otwartych konkursów ofert wraz z załącznikami dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej 

https://www.bip.wagrowiec.pl/742,otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-realizacji-zadan-publicznych-w-2022-roku

UWAGA! SKŁADANIE OFERT ODBYWA SIĘ DWUETAPOWO:

- Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy – generatora Witkac.pl w terminie do 11 lutego 2022r. do godz. 15.00.

- Wydrukowaną w systemie Witkac.pl ofertę należy podpisać i złożyć wraz
z wymaganymi załącznikami w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec, w terminie do 14 lutego 2022r. do godz. 15.00 – (decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu).

Link do systemu (generatora wniosków) Witkac.pl przez który należy złożyć ofertę: https://www.witkac.pl/strona

    [treść archiwalna]

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88