Odbiór końcowy drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo

We wtorek 27 września nastąpił odbiór końcowy realizacji zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo o długości 990 m".

W ramach prac została ułożona nawierzchnia bitumiczna składająca się z warstwy wyrównawczej, wiążącej i ścieralnej. Dodatkowo w miejscach występujących uszkodzeń zaprojektowano wymianę konstrukcji. Celem prac remontowych była poprawa bezpieczeństwa ruchu kołowego, korekta spadków poprzecznych i podłużnych oraz prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z korony drogi do istniejących rowów. Geometria drogi i jej parametry techniczne pozostały bez zmian. W celu uniknięcia spękań odbitych od istniejącej nawierzchni bitumicznej, zaprojektowano na całym odcinku siatkę antyspekaniową. 

Przypomnijmy, 30 czerwca 2022 roku Powiat Wągrowiecki zawarł umowę na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn - Grylewo o długości 990m”.

W imieniu Powiatu umowę podpisał Starosta Tomasz Kranc oraz Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wągrowcu Robert Torz. Podpisanie odbyło się przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ewy Szczepaniak. Wykonawcą wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót związanych z remontem drogi została firma Kowalski Budownictwo Sp. z o.o. ze Żnina. Wykonawca zaoferował wykonanie robót budowlanych za kwotę 1.668.801,17 zł. Całkowita wartość zadania to 1.695.066,59 zł. Powiat Wągrowiecki na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn - Grylewo o długości 990m” otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 756.563,76 zł.

  • Odbiór końcowy drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo
  • Odbiór końcowy drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo
  • Odbiór końcowy drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo
  • Odbiór końcowy drogi powiatowej nr 1602P na odcinku Kopaszyn – Grylewo

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88