Otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu:
1) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
4) turystyki i krajoznawstwa,
5) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem,
6) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
8) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
9) porządku i bezpieczeństwa publicznego,
10) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej,
11) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
12) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
13) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Szczegóły w załączniku.

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88