WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2023 ROKU

UCHWAŁA NR 991/2023 ZARZĄDU POWIATU WĄGROWIECKIEGO z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie wyboru ofert i ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1526 ze zm.), art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022r., poz. 1327 ze zm.), uchwały XLV/351/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2022r. w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”, zmienionej uchwałą Nr XLVI/366/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 30 listopada 2022r. oraz zgodnie z uchwałami Zarządu Powiatu Wągrowieckiego Nr 932/2022, Nr 933/2022, Nr 934/2022, Nr 935/2022, Nr 936/2022, Nr 937/2022, Nr 938/2022, Nr 939/2022, Nr 942/2022, Nr 943/2022, Nr 944/2022, Nr 945/2022, Nr 946/2022, Nr 947/2022, Nr 948/2022, Nr 949/2022 z dnia 24 listopada 2022r., w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych finansowanych z budżetu powiatu wągrowieckiego. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się wyboru ofert i ogłasza się wyniki otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań
publicznych w 2023 roku, określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Wągrowieckiemu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Szczegóły w załączniku.

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88