• Azbest - plakat

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ogłasza nabór wniosków na „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Wągrowieckiego w roku 2024"

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego ogłasza nabór wniosków na udział w przedsięwzięciu pn. „Usuwanie azbestu z terenu Powiatu Wągrowieckiego w roku 2024” w dniach od 17 czerwca 2024 r. do 8 lipca 2024 r.

Środki na dofinansowanie pochodzą z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. 

Przedmiotem dotacji jest:
Odbiór przygotowanego do transportu azbestu, transport i unieszkodliwianie tych wyrobów z nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu wągrowieckiego.
Nieruchomość, z której ma zostać usunięty azbest, musi być ujęta w rejestrze wyrobów zawierających azbest danej gminy oraz w Bazie Azbestowej zamieszczonej na stronie https://bazaazbestowa.gov.pl/pl

OSTATECZNYMI ODBIORCAMI KORZYŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA SĄ:
a) osoby fizyczne,
b) osoby prawne,
c) inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, 
d) rolnicy z wyłączeniem beneficjentów działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności pn. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”.

Likwidację wyrobów zawierających azbest organizuje Powiat Wągrowiecki, który wybiera wykonawcę prac związanych z odbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest.

Finansowanie niniejszego przedsięwzięcia wynosi 100 % wartości usług brutto na każdy złożony wniosek. 
Wnioskodawca w trakcie ogłoszonego naboru może złożyć tylko jeden wniosek. Finansowanie nie obejmuje demontażu wyrobów zawierających azbest oraz pokrycia kosztów związanych z zakupem i montażem wyrobów zastępujących wyroby z azbestu.
Do realizacji przedsięwzięcia zostaną zakwalifikowane nieruchomości na których zlokalizowany jest azbest, na podstawie pisemnego kompletnego wniosku złożonego w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec, na obowiązującym formularzu (zał. nr 1). Wnioski można składać również w formie dokumentu elektronicznego, przesłanego na elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP) Starostwa Powiatowego w Wągrowcu na adres: https://www.bip.wagrowiec.pl/379,elektroniczna-skrzynka-podawcza. Wniosek oraz załączniki składane w formie elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. 
Wnioski realizowane będą według kolejności ich wpływu do urzędu, do wyczerpania przeznaczonych w budżecie powiatu środków. 
Obsługę administracyjną prowadzi Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Tel. 67 26 80 537, 67 26 80 536. 

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88