Braki formalne oferty złożonej w otwartym konkursie ofert

Braki formalne oferty złożonej w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez organizację pozarządową, które podlegają uzupełnieniu.

W  poniedziałek 8 lipca 2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Konkursowej, powołanej przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego zleconego przez Powiat Wągrowiecki w 2024r., na którym dokonano oceny formalnej złożonej oferty z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Nazwa oferenta oraz braki podlegające uzupełnieniu:
1. Fundacja „WIEDZIEĆ JAK” z Wągrowca - brak poświadczenia za zgodność z oryginałem przy statucie fundacji, każda strona powinna być opatrzona w datę, pieczątkę za zgodność z oryginałem oraz podpis osób upoważnionych.

Oferent jest zobowiązany do uzupełnienia braków formalnych w nieprzekraczalnym terminie 5 dni roboczych następujących po dniu zamieszczenia informacji o brakach formalnych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wągrowcu tj. do dnia 15 lipca 2024 r.
Brakujące dokumenty prosimy dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
Jerzy Springer

« wstecz

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88