Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatowe w Wągrowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.

Data publikacji strony internetowej: 2018-06-04. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Odnotowane problemy:

 • wśród opublikowanych dokumentów 133 pliki PDF nie posiadają warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane;
 • wśród opublikowanych grafik 30 nie posiada opisu alternatywnego - opisy będą sukcesywnie uzupełniane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-01-17.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Radosław Kubisz, sekretarz@wagrowiec.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 672 680 520. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacja o dostępności architektonicznej siedziby Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, przy ul. Kościuszki 15, dla osób niepełnosprawnych:

 • do wejścia głównego do budynku od strony ul. Kościuszki prowadzą schody, co uniemożliwia wjazd do budynku starostwa dla osób iepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich;
 • dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich znajduje się wejście na poziomie gruntu z tyłu budynku (od strony parkingu), umożliwiające skorzystanie z dźwigu dla osób niepełnosprawnych;
 • dźwig dla osób niepełnosprawnych umożliwia wjazd na wszystkie poziomy budynku starostwa;
 • oznaczenia dotyczące wejścia do dźwigu znajdują się na elewacji budynku starostwa (wskazując kierunek dojścia do dźwigu);
 • na parkingu z tyłu budynku wyznaczone jest jedno miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych;
 • w budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w budynku jest pętla indukcyjna;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • wejścia do budynku nie są zabezpieczone bramkami;
 • w budynku istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu;
 • plan tyflograficzny w obrębie budynku wraz z ścieżkami z polem uwagi.

Informacja o dostępności architektonicznej budynku przychodni przy ul. Kościuszki 53 w Wągrowcu, w której znajduje się na II piętrze Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu, dla osób niepełnosprawnych:

 • wejście do budynku znajduje się nad poziomem gruntu i w związku z tym w celu umożliwienia wjazdu dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich wykonany jest podjazd;
 •  w budynku dostępna jest platforma dla osób niepełnosprawnych umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku przychodni, w tym do wydziału komunikacji Starostwa Powiatowego w Wągrowcu;
 • przy budynku są wydzielone miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych;
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze w pobliżu wejścia głównego do budynku oraz na I piętrze;
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem;
 • w budynku jest pętla indukcyjna;
 • w wydziale komunikacji dostępna jest lupa elektroniczna;
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących;
 • w budynku nie ma obszarów kontroli;
 • nad wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące;
 • wejścia do budynku nie są zabezpieczone bramkami;
 • w budynku w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu;
 • plan tyflograficzny w obrębie budynku wraz z ścieżkami z polem uwagi.

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI - Aktualizacja

 • autor: Radosław Kubisz, data: 2024-03-25

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI - Aktualizacja

 • autor: Radosław Kubisz, data: 2023-07-10

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

 • autor: Radosław Kubisz, data: 2021-07-30
[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88