NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W POWIECIE WĄGROWIECKIM W 2019 ROKU

Nieodpłatna pomoc prawna jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez Powiat Wągrowiecki w porozumieniu z Gminami: Damasławek, Gołańcz, Mieścisko, Skoki, Wapno, Miasto i Gmina Wągrowiec.

W ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie wągrowieckim funkcjonują trzy Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

  • w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej nr 1 porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni na podstawie umów zawartych z Powiatem Wągrowieckim,
  • prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej nr 2 i nr 3 Powiat zlecił organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu ofert zgodnie z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. W 2019 roku Powiat powierzył prowadzenie punktów Stowarzyszeniu Ziemia Gnieźnieńska.

Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej świadczą dyżury 4 godziny dziennie przez 5 dni w tygodniu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Kto może skorzystać

Uprawniona do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie należy złożyć osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej.

Forma zapisu

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty telefonicznie pod nr tel. 67 26 80 558 lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, pok. nr 15 w godzinach pracy Urzędu.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub doświadczają trudności w komunikowaniu się mogą uzyskać nieodpłatne porady również za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, internet), przez zorganizowanie wizyty w ich miejscu zamieszkania lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa oraz harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Wągrowieckiego znajdują się:

                                                                                                     Tomasz Kranc

                                                                                               Starosta Wągrowiecki

[obiekt mapy] Starostwo Powiatowe w Wągrowcu - lokalizacja

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. +48 67 268 05 00
fax +48 67 262 78 88