Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Wykonywanie wypisów z rejestru gruntów,  udostępnianie kopii map ewidencyjnych, udostępnianie kopii map zasadniczych, obsługa jednostek wykonawstwa geodezyjnego

Uzgadnianie usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu

Ewidencja Gruntów i Budynków

Wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej

Gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego, majątku ziemskiego lub zakładu pracy będących w czasie okupacji pod zarządem niemieckim

Zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego

Zezwolenia na wykreślenie obciążeń z działów III I IV ksiąg wieczystych

Przekazywanie nieruchomości Skarbu Państwa i powiatu w trwały zarząd

Aktualizacja i naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego na własność

Odpłatne przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Nieodpłatne przeniesienie prawa własności gruntu pod zabudowaniami i działek emerytalnych, które wchodziły w skład gospodarstw rolnych przekazanych na rzecz Skarbu Państwa w zamian za rentę

Zwrot wywłaszczonych nieruchomości

Wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla dróg gminnych i powiatowych

Wprowadzanie zmian w operacie ewidencji gruntów - zmiana sposobu użytkowania gruntu

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Gospodarowanie odpadami

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza się powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Górnictwo i geologia

Wydanie koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych na powierzchni do 2,0 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym do 20.000 m2/ha

Wydanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni do 2,0 ha i wydobyciu w roku kalendarzowym do 20.000 m2/ha

Zatwierdzenie projektu prac geologicznych

Przyjęcie dokumentacji hydrogeologicznej lub geologiczno - inżynierskiej

Rybactwo śródlądowe

Rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb

Wydawanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego

Zezwolenie na przegradzanie sieciowymi rybackimi narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody płynącej na wodach nie zaliczanych do wód śródlądowych żeglowych

Ochrona powietrza

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza atmosferycznego

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja podlega zgłoszeniu

Leśnictwo

Pozyskanie drewna w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, niezgodnie z uproszczonym planem urządzania lasu z przyczyn losowych

Przyznawanie dotacji z budżetu państwa na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Przyznawanie środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów likwidacji szkód w lasach nie będących w Zarządzie Lasów Państwowych

Cechowanie drewna pochodzącego z lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa

Zmiana lasu na użytek rolny

Łowiectwo

Wydanie zezwoleń na przetrzymywanie zwierzyny łownej

Wydawanie zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Ochrona przyrody

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Rejestracja zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

 

Pozwolenia zintegrowane

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Kontakt

[obiekt mapy]

Dane teleadresowe

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe
ul. Kościuszki 15
62-100 Wągrowiec

tel. 67 2680500
fax. 67 2627888